Stora likviditetsproblem kan i värsta fall leda till företagsrekonstruktion eller konkurs. Detta genom att man inte har möjlighet att betala leverantörsskulder, löner m.m. Därmed är det viktigt att på ett tidigt stadie upptäcka problemen och åtgärda dem innan de hinner bli för stora.

Ser det ut som att företaget kan få likviditetsproblem kan följande åtgärder genomföras. Åtgärder som delvis på kort sikt och delvis på lång sikt stabiliserar likviditeten. Det handlar om allt från att ha kontroll på obetalda fakturor, använda factoring och skapa en plan över kassaflödet.

Förläng betalningstiden på leverantörsfakturor

Det vanligaste är att betalningstiden på fakturor är 30 dagar. Men det kan även förekomma andra alternativ och detta främst inom B2B. Att önska längre betalningstid är inte alltid uppskattat men genom att välja ut ett par leverantörer och be om uppskov kan tillfällig likviditetsbrist åtgärdas.

Med längre betalningstid skapas flexibilitet att vänta med vissa fakturor

Skapa en likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en budget över hur företagets inbetalningar och utbetalningar sker över en viss period. Genom att ha en budget över ett helt år kan man lättare se under vilka perioder som likviditeten kan förbättras genom tydligare planering.

Likviditetsbudget eller likviditetsplan skapar en plan över inbetalningar och utbetalningar.

 

Se över obetalda fakturor

Ha ett system som direkt varnar när fakturor är obetalda. På detta sätt kan påminnelse skickas ut direkt så att inte fordringarna ligger och släpar för länge. Ha även en plan över hur ni ska agera om en kund inte betalar. När ska inkasso eller kronofogden kopplas in?

Obetalda fakturor tar både onödig tid och förändrar likviditeten negativt.

 

Factoring

En stor orsak till likviditetsproblem är de långa perioderna som skapas mellan fakturering och att pengarna betalas in av kunden. Arbetet kan exempelvis utföras i januari, de anställda ska ha löner för utfört arbete och löpande kostnader ska betalas. Men fakturan som skickas behöver inte vara betald förrän i slutet av februari.

Factoring är en tjänst som löser detta ”glapp” mellan fakturadatum och inbetalningsdatum. Det sker genom belåning alternativt försäljning av fakturor. Fakturorna skickas via ett factoringbolag som därmed sedan står som avsändare på fakturan där det även framgår vilka produkter eller tjänster som betalningen avser.

I detta fall är det detta bolag som äger denna fordran och det är till dem som kunden ska betala in pengarna. När fakturor säljs till dessa bolag betalar de ut pengarna mycket snabbt till säljaren av fakturorna. Istället för att vänta 30 dagar behöver man bara vänta 2 – 3 dagar. I vissa fall går det ännu snabbare.

Factoring innebär att fakturor säljs och att summan betalas till säljande företag inom någon dag.

Se över kostnaderna

Det är ofta betydligt lättare att se över kostnaderna inom ett företag än att skapa mer intäkter och bättre likviditet. Vilka är företagets fasta respektive rörliga kostnader? Vad är egentligen nödvändigt? Här kan man även ifrågasätta vad som behöver ägas och vad som istället kan hyras. På kort sikt är hyra (leasa) bättre ur ett likviditetsperspektiv. Dessutom finns fördelen att det inte skapar oväntade kostnader med service och reparation.